วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฎจักรน้ำ เวลา 1 ชั่วโมง
โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช )
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
สอนโดย นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์
สอนเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2553
...................................................................................................
มาตรฐาน ว 6.1
ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ำ
สาระสำคัญ
น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิต พื้นผิวโลกส่วนใหญ่เป็นพื้นน้ำ ประมาณ ¾ ส่วน ได้แก่แหล่งน้ำบนดิน เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่น้ำลำธาร แหล่งน้ำใต้ดิน และไอน้ำในบรรยากาศ น้ำเป็นสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้ เมื่อน้ำได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยสูงขึ้นไปในอากาศ จึงทำให้เกิดการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่ในโลก

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่องวัฏจักรของน้ำได้
2. นักเรียนอธิบายเรื่องเรื่องวัฏจักรของน้ำได้

สาระการเรียนรู้
วัฏจักรของน้ำ

กระบวนการเรียนรู้

1. ให้นักเรียนร้องเพลง หัว เอว ไหล่ พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลง
2. ครูให้นักเรียนสังเกตภาพในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป. 5 แล้วให้นักเรียนสังเกตว่ามีภาพอะไรบ้าง ครูตั้งประเด็นคำถาม ดังนี้ โดยการถามเป็นรายบุคคล สุ่มตามเลขที่
- มีภาพอะไรบ้าง
- ภาพนี้บอกถึงเรื่องอะไร
- นักเรียนคิดว่าในภาพนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง
- ให้นักเรียนลองบอกที่ละขั้นตามภาพที่เห็น
3. ครูอธิบายอุปกรณ์ วิธีการทดลองเรื่องวัฏจักรของน้ำ ให้นักเรียนฟัง ครูสาธิตทำเป็นตัวอย่าง พร้อมบอกข้อควรระวังในการทำการทดลองอีกด้วย
4. ครูให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่องวัฏจักรของน้ำ แล้วบันทึกผลการทดลอง พร้อมทั้งสรุปผลการทดลองลงในสมุดของนักเรียน
5. ครูอธิบายเรื่องวัฏจักรของน้ำให้นักเรียนฟัง พร้อมยกตัวอย่างตามการทดลอง ครูตั้งประเด็นคำถามโดยถามเป็นรายบุคคลเรียงตามเลขที่
6. ครูและนักเรียนสรุปเรื่องวัฏจักรของน้ำ สรุปเนื้อหาเพิ่มเติม

กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. สังเกตการทำงานกลุ่ม
3. การตรวจผลงาน
-แบบบันทึกผล

เครื่องมือประเมินผล
1. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. แบบประเมินการทำงานกลุ่ม
3. แบบประเมินผลงาน

เกณฑ์การประเมิน
1. สังเกตการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 60%
2. การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 60%
3. การตรวจผลงาน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 60%

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง วัฏจักรของน้ำ
2. ใบความรู้ เรื่อง วัฏจักรของน้ำ
3. รูปภาพ
4. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป. 5


บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………